Modlitba za prijatie prosphora a svätej vody

Každý kresťanský veriaci musí poznať modlitbu za prijatie prosphora a svätej vody.Je stručný a jednoduchý, takže zapamätanie si nebude ťažké.

Obrad prijímania svätej vody a prosphora

Požitie prosphora a prijímanie svätej vody je proces, ktorý musí sprevádzať prapor krížaa modlitbu.Rituál si vyžaduje uctievanie.

Profora a svätá voda sa prijímajú iba na lačný žalúdok po ranných modlitbách: z vody sa vypije malý dúšok, malý kúsok sa ochutná aj z profora.Aby ste to všetko urobili, musíte sa snažiť, aby nespadla ani jedna drobka svätého chleba.

Podľa prospektu Georga Zadonského použitie prosphora v svätej vode chráni človeka pred machináciami nečistého ducha, posväcuje jeho telo a dušu, osvetľuje jeho myšlienky a približuje ho k Pánovi Bohu.

Profora sa nedá ráno vykonať v predvečer svätého prijímania.V tento deň sa toto obmedzenie vzťahuje na akékoľvek jedlo.

Modlitba za prijatie prosphora a svätej vody: text

Text modlitby sprevádzajúci jedenie prosphora a požehnanej vody je nasledujúci:

)

Prosphora a jej pôvod

Pôvod pôvoduperspektíva spojená s prvými storočiami kresťanstva.Slovo „prosphora“ z gréčtiny sa prekladá ako „obeť“.Profora sa predtým nazývala darom, ktorý s nimi veriaci priniesli na bohoslužby - chlieb, víno, vosk na sviečky, olivový olej (olej).Tento dar prijali diakoni a zoznamy tých, ktorí prišli s obetou, sa počas zasvätenia jedla spomínali s modlitbou.Okrem toho by mohli byť do tohto zoznamu zahrnutí aj mŕtvi ľudia, keď príbuzní priniesli prospektu v ich mene.

Časť prosphora - chlieb a víno - boli oddelené diakony za účelom obetovania v Kristovom tele a krvi, vosk išiel na sviečky a všetko, čo zostalo.- distribuované veriacim.Neskôr sa iba chlieb používaný počas liturgie nazýval prosphora.Časom začal kostol namiesto pravidelného chleba piecť prosphoru v modernej podobe.

Profora je chlieb zozbieraný z 2 samostatných častí:

  1. Horná časť je pečená špeciálnou pečaťou v tvare štvorbodového rovnostranného kríža.Symboly IC a XC Ježiš Kristus) sú umiestnené na vodorovnej priečke kríža, na ňom sú umiestnené HI a KA (preložené z gréčtiny ako „víťazstvo“).
  2. Spodná časť pripomína obyčajný bochník chleba.

Profora sa pečie z múky, ktorej stvorenie vzalo veľa zŕn z nespočetných klasov kukurice, preto symbolizuje tak povahu jednotlivca, vytvoreného z mnohých prírodných prvkov, ako aj celé ľudstvo, ktoré pozostáva z mnohých ľudí.,Zložte jusúčasťou je stelesnenie telesného, ​​pozemského princípu človeka a ľudstva, zvršok s pečaťou je duchovný princíp.Podľa cirkvi je ľudskou prirodzenosťou preniknutá Božia prítomnosť, takže do cesta sa pre svedomie pridáva svätá voda a droždie: zasvätená voda je symbolom Božej milosti a kvasnice sú životodarnou silou Ducha Svätého.

Rozdelenie prosphora na 2 časti nie je náhodným javom.Časti symbolizujú rozdelenie človeka na mäso (voda a múka) a na dušu (svätá voda a droždie), ktoré sú navzájom neoddeliteľne spojené.Veriaci môžu dostať bohoslužbu vo svojich rukách po bohoslužbe - na tento účel je potrebné pred začiatkom liturgie predložiť poznámku „Na zdravie“ alebo „Na odpočinok“.Pre každé meno uvedené v poznámke sa vyberie časť prospektu.

Antidor(preložený z gréčtiny ako „súcit“) je malou časťou progory, z ktorej bol Svätý Baránok vyňatý z trestu.Antidor je distribuovaný veriacim po dokončení liturgie.Je potrebné ho jesť v stenách chrámu na prázdnom žalúdku, s úctou v duši, pretože je to svätý chlieb z Pánovho oltára.

Artosje úplný prospór.Spolu s obrazom Kristovho vzkriesenia zaujíma počas Svetového týždňa hlavné miesto v kostole.Po Veľkonočných sviatkoch sa rozdáva veriacim.Častice ľudí artosu sú starostlivo uchovávané ako duchovný liek na choroby a slabosti.Ochutnáva sa iba v osobitných prípadoch a vždy so slovami „Kristus vstal!“

. Profora a artá sa musia uchovávať aj v červenom rohu vedľaikony.Ak sa zhoršujú, musia byť spálené vlastnými rukami alebo odvedené do kostola s rovnakým účelom, alebo dovolené prúdiť popri čistej rieke.

Pokiaľ ide o pôvod svätej vody

Svätá voda bola celý život s veriacim kresťanom.Toto je jedna z najväčších svätyní kresťanstva.Je to s týmto slovom - „svätyňou“ - jeho grécke meno „agiasma“ je preložené do ruštiny.

Svätá voda symbolizuje Božiu milosť: očisťuje veriacich od duchovnej negativity, posilňuje telo i dušu.Svätá voda je prakticky hlavným atribútom sviatosti krstu.Trikrát sa do nej ponorí osoba, ktorá kúpa hriešne nečistoty, obnoví ho a priblíži ho k Ježišovi Kristovi.Zasvätená voda sa používa aj vo všetkých kresťanských obradoch zasvätenia, pri modlitbách, pri náboženských procesiách.

Každý veriaci pravoslávny kresťan čerpá požehnanú vodu v deň Zjavenia Pána, nesie ju do svojho domu a ukladá ju ako nákladnú svätyňu počas celého roka.Agiasma sa spája so všetkými druhmi chorôb, uplatňuje sa spolu s modlitbou.

Už dlho sa dokázalo, že svätá voda má mimoriadne vlastnosti.Zostáva čerstvá po celý rok po Zjavení Pána.A o jej liečivých schopnostiach napísal Svätý Hierarch Dimitrij z Chersonu.Voda z Epiphany bola široko využívaná mníchom Seraphimom v Sarove, pričom ju dala pútnikom.Ambrose Optinsky s pomocou jej zdvihla aj nevyliečiteľne chorých ľudí na nohy.Seraphim Vyritsky nazval svätú vodu najsilnejšouliek, odporučil jej, aby pokropil akékoľvek jedlo, dal ho každú hodinu v lyžičke chorej osobe.

Požehnanie vody sa uskutočňuje dvakrát - na Štedrý deň Epiphany a v deň samotného Epiphany.Cirkev verí, že hagiasma je duchovné telo, spájajúce nebo a zem.Malo by to byť v každom dome, kde veria v Boha.Uložte svätenú vodu v červenom rohu vedľa ikoniek.