Najsvätejšia Trojica: Odhalenie jednoty troch božských hypostáz

V pravoslávnej cirkvi má Trojica zásadný význam.Božia trojica je základom všetkých kresťanských denominácií.Táto doktrína odráža Stvoriteľa, ktorý je v podstate slobodný v troch formách.Zoberme si význam trojice vyššej moci z pravoslávneho hľadiska.

Tajomstvo Trojice

Mnohí ľudia nechápu, ako jediný Boh môže mať tri tváre, a odporcovia kresťanstva považujú doktrínu Trojice za priamu modlárstvo.Pravoslávna cirkev odhaľuje mýty modlárstva a poukazuje na neobvyklý pôvod božstva.V duchovnom svete neexistujú žiadne koncepcie času a vzdialenosti a je nemysliteľné argumentovať o rozdelení jedného na časti.Preto medzi osobami Najsvätejšej Trojice nedochádza k rozdeleniu na časti alebo vzdialenosti.

Tajomstvo Trojice je ľudskou mysľou neprístupné, pretože sa týka duchovnej dimenzie.

Tváre Najsvätejšej Trojice sú svojou povahou jedno, ale majú odlišné vlastnosti.Otec symbolizuje nenarodený stav, Syna - narodenie, Ducha Svätého - silu zostupu.Otec pôvodne existoval a nebol stvorený, Syn sa narodil od Otca a Duch Svätý je sila, ktorá večne vychádza z Boha Otca.Človek by však mal brať do úvahy duchovné kategórie a uvedomiť si, že procesy vzniku moci a narodenia nie súexistujú vo fyzickom čase a ľudskou mysľou ich nemožno chápať ako niečo fyzicky hmatateľné.

„Spôsob narodenia a spôsob pôvodu sú pre nás nepochopiteľné.“ John Damašek.

Veľkou chybou je nakresliť analógiu medzi ľudskými tvárami a prejavom trojjedinej božskej podstaty.Božské tváre sa navzájom nezlučujú, ale neexistujú samostatne.Je to otázka vzájomného prieniku, nepochopiteľná ľudskou mysľou.

Nasledujúce znaky svedčia o jednote Najsvätejšej Trojice:

  • majú jedinú vôľu;
  • majú jedinú smerovanú silu;
  • vykonávajú jedinú riadenú akciu.

Pravoslávna cirkev preto tvrdí, že Boh pracuje skrze Syna skrze Ducha Svätého.Malo by sa však pochopiť, že hlavnou silou v Trojici je Otec bez počiatku, hoci Syn a Duch Svätý majú rovnakú úroveň autority.

Pochopenie Trojice

Ako je možné pochopiť Najsvätejšiu Trojicu a získať o nej vedomosti, ak to nie je prístupné ľudskej mysli?Svätí otcovia Cirkvi tvrdia, že Trojicu je možné dosiahnuť mystickým zjavením zostupom Božej milosti.To znamená, že táto činnosť nezávisí od vôle a úsilia človeka, ale je to akt Božej milosti.

Komu je dostupná mystická skúsenosť?Tomu, kto sa postaral o očistenie svojho srdca od špinavých myšlienok a rozhodol sa venovať svoj život úprimnej službe Bohu.Je veľmi dôležité, aby veriaci oslobodil svoje srdcesvetské vášne, ktoré vedú od cesty porozumenia duchovnej dimenzie.

Ako prakticky dosiahnuť očistenie od hriešnych myšlienok a zbaviť sa posadnutí?Aby ste to dosiahli, otvorte svoje srdce svetu a naplňte ho láskou.Toto nás učí Svätá Trojica, ktorá je vďaka Sile Lásky v dokonalej jednote.Každá z osôb Trojice nežije sama pre seba - v druhej sa rozpustí, čo je príkladom absolútneho nasadenia.

Dogma Najsvätejšej Trojice

Kresťanská viera je založená na dogme jednoty Najsvätejšej Trojice.Môžeme povedať, že Svätá Trojica je samotnou podstatou kresťanstva.Verí sa, že najvyšším cieľom kresťana je znalosť One-Essential and Univisible Divine Hypostasis.Je to poznanie tajomstva Trojice ako celku, ktoré odhaľuje Boží život pred kresťanom.

​​

Svätí otcovia cirkvi vysvetľujú jednotu Trojice príkladom ľudskej duše:

  • ľudská myseľ je obrazom Boha Otca;
  • myšlienka a slovo sú obrazom Syna;
  • Duša je obrazom Ducha Svätého.

Svätý Ignác Brianchaninov zdôrazňuje, že jednota myšlienok, mysle a duše osoby vysvetľuje jednotu Trojjedincov.Rovnako ako naša myseľ, myšlienky a duša existujú nezávisle, ale patria jednej osobe, tak sú aj tváre Trojice.Naša myseľ neustále vyvoláva myšlienky, mydlo nemôže existovať bez mysle, rovnako ako myseľ bez myslenia.A duch človeka vychádza z mysle, ktorá neustále vyvoláva myšlienky.Nie je možné oddeliť tieto tri hypostázy, pretože nemôžu existovať bez seba.Bez mysle nemôže byť žiadna myseľ, bez myseľmyseľ a duch bez mysle a myslenia.

Doktrína Najsvätejšej Trojice je doktrína mysle, slova a ducha.

Kresťanské dogma Trojice je doktrína Otca (božská myseľ), Syna (božské slovo) a Ducha Svätého (božský duch).Tieto tri božské osoby sú neoddeliteľné a vzájomne sa prelínajúce, existujú v jednote a harmónii a zotrvávajú v absolútnej láske.Tvoria neoddeliteľnú Božskú bytosť.

V božskej mysli sú predstavy o vesmíre, návrhy stvorenia.Božská myseľ donekonečna rodí božské slovo, ktoré vesmír vytvára.Medzi Božím slovom a človekom by sa však nemala robiť žiadna analógia.Božie slovo charakterizuje nematerialitu, bezzvučnosť, nedostatok symbolizmu, beznádej a večnosť.

Kresťan musí pochopiť, že títo traja ľudia nerozdeľujú božskú podstatu na časti, ale nezlučujú sa do monolitického celku.

Takže, božská myseľ je večný otec a božské slovo je jediný začatý syn.Toto sú absolútne duchovné poňatia, bez akýchkoľvek prvkov materiality.Boh je Duch, ktorý prebýva mimo priestoru a času, nie je cítený a nemá formu.Božský duch nie je ničím obmedzený, existuje večne a nemá obraz.

Každá osoba božskej hypostázy má všemocnosť, je všade a všade, nie je obmedzená hmotnými kategóriami a je obdarená absolútnou svätosťou .Je nemožné rozdeliť tváre na tri hypostázy: pre jednu neexistuje bez druhej a tretej -bez prvých dvoch.Tam, kde sa objaví jedna z tvárí, sú okamžite prítomné ďalšie dve.Jedna božská hypostáza nie je samostatnou časťou celku - obsahuje dve ďalšie hypostázy.Je to jediná duchovná entita, ktorá je zároveň otcom a synom a zároveň aj produkčnou silou.

Modlitba k Trojici

Mnoho ľudí nerozumie tomu, komu by sa malo presne hovoriť v modlitbe, ktorá z osôb Trojice?V pravoslávnej cirkvi sa konajú tri modlitby, z ktorých každá je adresovaná individuálnej osobe Trojjedinca:

  • Náš Otec;
  • Jesus Modlitba;
  • Kráľ utečenca.

Ako si uvedomiť, že toto nie je uctievanie troch rôznych bohov, za čo pohania vyčítajú kresťanom? Pravoslávna cirkev učí, že tri uvedené božské hypostázy sa neuznávajú ako samostatní jedinci .Preto, keď sa obraciame na Otca, sú s ním prítomní Syn a Svätý Duch.Keď sa obraciame na Jediného Syna a spolu s ním je aj Otec a odchádzajúca moc - Duch Svätý.Pretože čas neexistuje v duchovnej dimenzii, jediný začatý syn sa navždy narodil od Otca a odchádzajúca božská sila (Duch Svätý) navždy vytvára akt narodenia.

Preto modlitebné odvolanie sa na jednu božskú hypostázu Trojice nie je v rozpore s učením jednoty božskej podstaty.

Dôležitosť pochopenia jednoty Trojice

Je možné nájsť skutočnú vieru bez toho, aby sme si uvedomili trojicu celku?Cirkevní otcovia učia, že realizácia jednoty jezáklad porozumenia a slúženia Bohu.Bez pochopenia podstaty trojjediného dňa nie je možné správne porozumieť listom apoštolov a učeniu Krista.Nie je možné zistiť, kto je Otec jediného začiatočného Syna a ktorého vôľa tiež vyjadruje.Nepochopenie doktríny Trojice môže viesť kresťana k heréze, čo sa v histórii cirkvi stalo viackrát.

Malo by sa jasne pochopiť, že to je doktrína Trojice, ktorá odlišuje kresťanské náboženstvo od iných vier na základe monoteizmu a polyteizmu.V tomto ohľade existuje mnoho vulgárností a deformácií pravdy o koncepte trojice.Celá história cirkvi je plná príkladov boja proti heréze a skreslenia skutočnej doktríny.Vzhľadom na slabosť pozemskej mysle na pochopenie duchovných konceptov je nevyhnutná viera.Iba viera pomôže človeku dotknúť sa tajomstva nevymožiteľného pozemského jazyka a obrazov.

Cirkevné narodeniny

Kresťania oslavujú Deň Najsvätejšej Trojice 50 dní po Veľkej noci.To bolo vtedy, keď Duch Svätý zostúpil na zem, aby sa zjavil apoštolom.Ten videl zostup Ducha Svätého vo forme horiacich jazykov plameňa.Apoštoli a panna spolu s plameňom pociťovali, že sa ich dotkla neuveriteľná sila neobvyklého pôvodu.

Apoštoli dostali dotykom Ducha Svätého dar hovoriť inými jazykmi.To znamená, že začali hovoriť v jazykoch, ktoré predtým nevedeli.Bol to milostivý dar slovesa.Odvtedy bol tento deň zvečnený sviatkom zvaným Deň zostupu Ducha Svätého -Letnice, duchovný deň.Zostup Ducha na Zemi položil základy pre formovanie Kristovej Cirkvi, pretože od tej chvíle sa zjavila plnosť Božej Jednoty.