Odstránenie hriechu znesvätenia z duše - modlitebné pravidlá pre spasenie duše

Niektoré vnútorné procesy a myšlienky, ktoré človek nemôže ovládať z dôvodu zložitosti svojho zariadenia, ako ho predstavil Stvoriteľ, a svet okolo seba je plný hriešnych pokušení.Na ochranu pred nimi pravoslávni poslali posvätné texty, medzi nimi aj modlitby sv. Bazila Veľkého a cirkevne schválenú vládu proti znesväteniu.Keď som ich objavil vo svojej modlitebnej knihe, rozhodol som sa zistiť, kto je autorom modlitby a čo je podstatou pravidiel na ich čítanie.Rozhodol som sa s vami zdieľať zistené informácie, pretože nie je známe, aké pokušenia nás čakajú na ceste života.

Aká je podstata pojmu „znesvätenie“

Akonáhle som k tomu dospelair, človek začne hrešiť vedome alebo nevedome.Sloboda, ktorú nám dáva Stvoriteľ, nás konfrontuje s možnosťou voľby - držať sa duchovnej a telesnej čistoty alebo vydať sa na cestu hriešnosti.Všemohúci poslal kód a pravidlá modlitby pred znesvätením, aby podporovali svoje deti, aby im pomohli očistiť sa od špiny.Podľa cirkevných kánónov rôznych období je prístup k pojmu znesvätenie nejednoznačný:

  • podľa Starého zákona sa spravodlivým prikazuje, aby dodržiavali prísne pravidlá čistoty potrebné na to, aby človek pozoroval duchovné zdravie;
  • v Novom zákone bola oslabená prísnosť rituálov pre spravodlivých, ale pokrstení ľudia boli poučení, aby sa nimi držali, aby si udržali čistotu ducha a svedomia.

Pravoslávna cirkev označuje znesvätenie výlučne pre mužské hriechy, ktoré sa prejavujú pohlavným stykom so ženou mimo manželského zväzku, ako aj ejakuláciou počas spánku, ktorá sa nazýva exspirácia.S cieľom zmiernenia hriechu spovedník menuje čítanie modlitieb Bazilika Veľkého podľa cirkevných pravidiel, pričom berie do úvahy pokyny.

Existujú aj nezhody medzi chápaním znesvätenia predstaviteľmi kresťanstva minulosti a svätými otcami modernosti:

  • podľa moderných pravidiel sa vypršanie manželstva nezosobášených párov a ejakulácia považujú za hriešne.z akéhokoľvek dôvodu;
  • Podľa pravidla Athanasia Veľkého sa ejakulácia v manželstve nepovažuje za hriešnu, ale s výhradou, že pri prísnom dodržiavaní pôstu nie je povolená exspirácia.

Ak došlo k odtoku, aby ste zistili, či je situácia hriešna alebo nie, kontaktujte svojho spovedníka.Ak je to potrebné, dá vám požehnanie, aby ste si mohli prečítať modlitby zo znesvätenia podľa cirkevných pravidiel, je ťažké na to prísť sám.

Je potrebné poznamenať, že koncepcia znesvätenia sa nevzťahuje na samotné ľudské semeno, ale iba na túžbu, ktorá vyvolala skutočnosť jeho vzhľadu.Podľa kostolak pravidlám sa modlitba za čistotu sv. Bazila Veľkého číta po dokonalom správaní, ktoré je uznané za hriech:

Čo predstavuje pravidlo

Pravoslávne pravidlo proti znesväteniunazývajú zvláštny zoznam modlitieb recitovaných v určitom poradí a v určitom počte prípadov, po ktorých nasledujú luky.V rámci modlitebného kánonu Žalm 50, Troparius, tri modlitby Bazila Veľkého, jedna modlitba Jána Chryzostoma a blahoslavenej Panny Márie.Pravidlo zneuctenia sa končí slovami pokánia.Ak kňaz vykoná čítanie modlitebných textov, pravoslávny rituál končí modlitbou znesvätenia.

Je to zvlášť ťažké pre mladých mníchov, ktorých životný štýl je bez telesných pôžitkov a odmietania manželstva.Uprostred posvätnej komunity sa tiež stáva hriech vypršania, pretože pre mladých bratov je ťažké prijať sľub abstinencie.V procese dlhých prác na upokojení ľudského tela a ich túžob čelia mladí kňazi diabolským machináciám, svetským pokušeniam, ktoré sa nečistý snaží odvrátiť od spravodlivej cesty.Na očistenie kňazov sú určené ďalšie texty kajúcnych modlitieb.

​​

Šesť dôvodov na jeseň

Ak dôjde k činu vo sne, mali by sa naňho obrátiť muži na základe pravidla znesvätenia pôvodne vypracovaného v kláštornom prostredí.nedobrovoľná ejakulácia.Pravoslávna cirkev považuje človekom vypršané vykorisťovanie za obzvlášť závažné priestupok, ktorého pravidlo zmierenia by malo byť zvláštnou modlitbou pred znesvätením.

Podľa hieromonkov potrebujú pravoslávni po pokušení Satanom a po priznaní vlastnej viny účasť na ochrane proti diablovému zvádzaniu slabého mäsa.Ak laik chcel v nočných víziách svoju manželku, nie je potrebné žiadne spoločenstvo.Cirkevní kánony pre veriacich zostavili zoznam príčin znesvätenia s rôznym stupňom hriešnosti.

Posadnutosť zmyselnými myšlienkami

Ľudia rôznych vekových kategórií nie sú chránení pred hriešnymi myšlienkami a telesnými túžbami, ale častokrát trpia týmto miernym hriechom dospievajúci a mladí muži.Avšak podnecovanie túžby masturbáciou sa považuje za zvlášť vážne telesné myšlienky, ak je to potrebné, na stránkach modlitebnej knihy nájdete modlitbu od znesvätenia masturbáciou.

Diabol poskytol moderným hriešnikom širokú škálu nástrojov - videomateriály a literatúru o chmúrnych predmetoch, nehodné rozhovory zbožného človeka.V kombinácii s masturbáciou bude vina hriešnika nepopierateľná.

Znesvätenie arogancie a pýchy

Tento druh pádu nesúvisí s vyliatím noci, ale so znesvätením duše človeka jeho telom.Dôvod spočíva v hriešnom základe samotných konceptov:

  • arogancia sa ako prejav hrdosti vzťahuje na mimoriadne nadhodnotené hodnotenie vlastných duševných schopností;
  • Pýcha je spojená s prehnanou aroganciou a aroganciou, aroganciou na základe vysokej sebectva.

Toto sú tváre jednej deštruktívnej vášne,ktorého posadnutosť mení morálny postoj veriaceho a spôsobuje myšlienky rovnosti s Bohom.Osoba, ktorá prekročila náboženské a univerzálne pravidlá, sa stáva pre Satana ľahkou korisťou, ktorá čaká na stratené duše.V tomto prípade budú modlitebné texty Bazila Veľkého od znesvätenia, čítané podľa Cirkevného poriadku, požehnanou spásou, ak sa splní základná príčina pýchy.

Obtiažnosť a opilosť

Závislosť od alkoholu a vášeň pre prejedanie sa podľa cirkevných kánonov sú vážne hriechy, ktoré vedú k zvlášť škodlivým následkom.Kresťanstvo nepovažuje jedlo za hriešny atribút, ale skutočnosť jeho nadmernej konzumácie sa stáva hriešnou závislosťou a zneužívaním alkoholu.Chlieb a víno sa pripisujú Božím darom, ale ich nekontrolované použitie ničí dušu, slúžia modlitby pravidla, ktoré sa uzdravujú pred znesvätením, pre jej spasenie.

Bezhrešnosť nočného výtoku

Nedobrovoľná ejakulácia v noci sa považuje za prirodzený fyziologický proces, ktorý neprispieva k znesväteniu veriaceho.Modlitby za hriechy preto nie sú potrebné.

Dôsledky zlého zdravia a choroby

Nočné vypršanie času v dôsledku zlého fyzického zdravia alebo choroby sa nepovažuje za pokles.Charakteristickým rysom kresťanskej cirkvi bola a stále je vysoká humanizmus a súcit pre chorých a chorých.Aj pre samovraždu, ktorá sa podľa cirkevných pravidiel považuje za obzvlášť dôležitúAk dôjde k vážnemu hriechu, veriaci nebude potrestaný, ak prvotnou príčinou pádu boli mentálne poruchy.

Boj proti machináciám Satana

Ďábelské machinácie spočívajú v čakaní na mužských veriacich aj vo sne a posielajú im nočné sny s erotickými obrázkami.Vedomie ochromené spánkom sa nemôže vždy vyrovnať s démonickým videním.Pod vplyvom klamného falošného poplachu začnú všetky orgány ľudského tela pracovať v rýchlom rytme a semenné žľazy zvrhnú semeno.Vedomie veriaceho však musí byť v pohotovosti.Mužom v takejto situácii sa dáva pokyn, aby sa prebudili, postavili sa a začali pokarhanie modlitbami Bazila Veľkého podľa pravidla, aby rýchlo vyčistili dušu znesvätenia.

Pravoslávne ženy nie sú určené na podobné liturgie.V prípade vydatých kresťanov sa manželka, s ktorou je vydatá za cirkev, stáva obhajcom pred korupciou.Osamelým kňazom sa odporúča, aby sa modlili k Pánovi, aby činili pokánie zo svojich hriechov za vyznanie, aby ovládali svoje vlastné túžby a myšlienky.

Kto bol svätým Bazilom

Kresťan oslovením Nebeského Otca modlitbami očisťuje dušu a dosahuje svätosť.Ak je Boh nablízku, veriaci sa dopúšťajú menej hriešnych činov a ľudia, ktorí sú úplne oddaní službe Pánovi, sa stanú svätými vykonaním skutkov a odmietnutím pozemských pokušení.Medzi takými pozemskými anjelmi ortodoxie je Vasily Veľký, ktorý zostavuje modlitebné pravidlo za mužské znesvätenie.

Budúci svätý sa narodil v rodine ušľachtilých prívržencov kresťanskej viery, ktorí žili v tureckom Caesarea.Po dosiahnutí najlepšieho vzdelania v tom čase sa Vasily vrhla do svetského života.Pod vplyvom reverendky Makriny muž opustil svetskú márnosť, aby spolu so svojimi kolegami mysliteľmi založil na území rodinných pozemkov mníšske spoločenstvo.

Z dôvodu nezhody medzi prúdmi v kresťanskej cirkvi odišiel Basil do pustých krajín, aby založil kláštorný život.V období útlaku pravoslávnej cirkvi sa vrátil do Cézarey, aby viedol diecézu, aby čelil arianizmu.Asketizmus a dlhý boj za vieru narušili zdravie Basil a po jeho smrti bol kanonizovaný za svoju nesebeckú službu Pánovi.

Na záver

Dôvodom hriešnosti človeka je nedokonalosť jeho tela, ktorá slúži ako nástroj interakcie s materiálnym svetom, v hrozných podmienkach, v ktorýchnerobiť bez Božej milosti.Ak kresťania páchajú hriechy dobrovoľne alebo nedobrovoľne, potom sa kvôli podpore obrátia k Bohu slovami modlitby.Ľudské duše sú v podstate anjeli obšívaní v materiálnej schránke a fyzické telo je postihnuté chybou vedúcou k pádu.

Pravidlo očistenia od znesvätenia je určené práve na očistenie duše po hriešnych skutkoch vlastného tela.Potrebujeme čas pred posledným súdom s pomocou modlitieb Bazila Veľkého, aby sme očistili našu nesmrteľnú dušu od znesvätenia bez ohľadu na jej príčiny.