Svätá nedeľa: význam modlitby, ikona, ktorá pomáha

Vzkriesenie Krista má v kresťanskej viere kľúčový význam a dáva veriacim nádej na spasenie a večný život.Bez viery vo svätú nedeľu kresťanstvo stráca zmysel.Keď hovorím s ateistami o mojej viere, nemôžu spoznať skutočnosť vzkriesenia tela.Musíte však veriť svojím srdcom, nie svojou mysľou.Viera je nám daná ako Božia milosť, ako zázrak.V článku vám poviem o význame tejto dôležitej udalosti v živote každého človeka, o Veľkonočných sviatkoch a modlitbe pri tejto slávnostnej príležitosti.

Zázrak zmŕtvychvstania

Ježiš Kristus prijal na kríži mučeníctvo pre každého z nás a pre nás.Hriešna povaha človeka nedokáže nezávisle prekonať pokušenia sveta, takže nikto nemá nádej na dosiahnutie Božieho kráľovstva.Od čias Adama a Evy každý mŕtvy zomrel šiel do pekla pre svoje hriechy a túto smutnú situáciu napravila iba Ježišova smrť na kríži.

Spasiteľa zradil jeho učeník Judáš, ako sa predpokladalo v Starej zmluve.Ako zločinec bol poslaný na hanebnú popravu krížom.Ale Ježiš o tom vedel vopred, preto varoval učeníkov, aby neboli smutní.Povedal, že tretí deň vstane v novom tele.Vedomí si toho, že rímski vládcovia a židovskí veľkňazi poslali vojakov, aby strážili Kristovu hrobku.

Podľa židovských tradícií neboli mŕtvi pochovaní v zemi, ale v špeciálnych kamenných hrobkách.Zbožný Jozef, tajný učeník a nasledovník Ježiša, umožnil pochovať telo Kristovo v jeho hrobke.Ľudia verní Kristovi jemne umyli telo zosnulého a zabalili ho do plátna a kadidla zabaleného do kadidla.Rakva bola uzavretá obrovským kameňom a vojaci strážili vstup a noc.

Tretí deň ráno prišli k hrobu zbožné ženy s kadidlom a olejmi, aby dokončili pohrebný obrad.Keď bol vstup do hrobky uvoľnený, bol prázdny.Ježišovo telo nebolo v ňom.Ženy vbehli do mesta, aby rozprávali dobrú správu o zmŕtvychvstaní Spasiteľa, pretože o tom ich informoval anjel.Apoštol Pavol píše o tejto udalosti:

Vzkriesenie Spasiteľa prinieslo dobrú správu o spasení ľudstva.Po smrti Ježiš zostúpil do pekla, porazil diabla a vstal znova.Bol vzkriesený mocou Ducha Svätého, a toto sa stalo nevyvrátiteľným dôkazom jeho božskej povahy.Správa o zázračnom zmŕtvychvstaní preletela mnohými mestami: Spasiteľ sa opakovane objavoval svojim učeníkom a verným stúpencom.Jeden z malých veriacich menom Thomas pochyboval o realite zmŕtvychvstania, ale zmenil názor, keď vložil svoje vlastné prsty do rán Spasiteľa.

Interpretácia modlitby

Od tej doby kresťania oslávili svetléVeľkonočné sviatky, počas ktorých si pamätajú túto dôležitú udalosť pre každého človeka.Na konci celonočnej Veľkonočnej služby sa spieva špeciálna modlitba „Je vidieť Kristovo zmŕtvychvstanie“.Text tejto modlitby nie je komplikovaný, každý sa ho môže naučiť.Táto modlitba sa spieva aj na sviatok Povýšenia Kríža, Vianoc, Lazarevovej soboty.

Účel obeteKristus je vykúpením ľudstva z duchovnej smrti a dosiahnutím Božieho kráľovstva.

Mnohí kresťania považujú Vianoce za hlavný sviatok, ale v skutočnosti sú to Kristove svetlé vzkriesenia Veľká noc.Na Veľkú noc sa v kostole začína nový liturgický cyklus.Ježiš dal každému mocný nástroj proti diablovi - svätému krížu.Teraz má každý veriaci moc nad diablom a vlastným hriechom, Pánov kríž v tom pomáha.

Videnie Kristovho zmŕtvychvstania - modlitebný text:

1. Videnie Kristovho zmŕtvychvstania

Prečo sa v modlitbe uvádza, že niekto videl Kristovo zmŕtvychvstanie?Na tejto udalosti sa nezúčastnila žiadna osoba.Cirkevní otcovia učia, že ide o osobné vzkriesenie každého kresťana: on bol znovuzrodený do duchovného života s krstom.Boli sme vzkriesení v novom duchovnom tele, bez pokušenia a hriechu.Novo pokrstení ľudia začínajú nový život v Kristovi a starý život je pochovaný a zabudnutý.Keď opustíme krstné písmo, na svete sa zrodí nová duša a nové telo.

2. Jedinému bezhriešnemu

Ježiš bol jediný človek na zemi s božskou prirodzenosťou.Všetci ostatní sa rodia v hriechu, hriešnikoch a zostávajú.Spása je nám daná ako Boží dar, nepopísateľné milosrdenstvo.Kristus sa stal dobrovoľnou obeťou za naše hriechy, aby sme dostali spasenie.Každý kresťan si musí pamätať, za akú cenu bol vykúpený zo spojov smrti - svätej krvi Spasiteľa.

3.Uctieva tvoj kríž, Kristus

Smrť na kríži bola v tých dňoch považovaná za najhanebnejšiu a najstrašivejšiu.Ukrižovaný muž nezomrel okamžite, ale nejakú dobu trpel.Kristus zmenil nástroj hanby a mučenia na symbol víťazstva nad diablom.Posvätil kríž svojím utrpením a krvou.Preto kresťania uctievajú kríž ako symbol víťazstva nad hriechom a trestom.

Symbol kríža nevznikol náhodou a zatienili sme sa krížom náhodou.Keď boli prví kresťania vystavení hroznému mučeniu a odrezali si jazyky, aby nehlásali spasenie, prešli krížom pred popravou.To ukázalo ľuďom, že mučeníci prijímajú smrť pre Krista.Vďaka znameniu kríža a nebojácnosti mučeníkov pred smrťou si mnoho pohanov osvojilo kresťanskú vieru.

4. Ak ste náš Boh, nepoznáte niečo iné?

Ježiš je tu vyhlásený za jednorodeného Syna Božieho.Tieto slová naznačujú, že kresťan si uvedomil milosrdenstvo Božieho daru na spasenie.Za neoceniteľný dar nemôžeme nič vrátiť, iba s našou úprimnou vierou.

​​

5. Nazývame vaše meno

V Starom zákone bolo zakázané vyslovovať sväté meno Božie a iba raz za rok ho mal veľkňaz právo pomenovať ho.Ale teraz, s Kristovým učením, môže každý vyslovovať Božie meno bez strachu z trestu.Iba to treba povedať s uctievaním v srdci a nie za každého maličkosti.

6. Príďte všetci veriaci, pokloňte sa svätému zmŕtvychvstaniu Krista

V kresťanskej viere je veľmi dôležité byť jednomyseľnýKristov prívrženci a jedna duša oceňujú jeho vzkriesenie.Toto nám Spasiteľ prikázal, keď povedal: „Kde sa zhromaždia dvaja alebo traja v mojom mene a ja som medzi nimi.“

Ikona zmŕtvychvstania

]

Ježišovo vzkriesenie je vytlačené na ikone, drží ruky prvého muža - Adama.Kristovou smrťou na kríži sa podarilo zachrániť všetkých ľudí, ktorí boli v údolí zármutku.Spasiteľove nohy stoja na zlomených bránach pekla, čo veľmi symbolicky vyjadruje jeho víťazstvo nad diablom.

Na ďalších ikonách vidíte Spasiteľa vychádzajúceho z hrobky a anjeli sú pri jeho nohách.Maliari ikon tiež často zobrazujú zdesené stráže a zbožných nositeľov myrhy, aby ukázali úplný obraz toho, čo sa deje.

Uctievaná je aj ikona, na ktorej Mária Magdaléna zodpovedá vzkriesenému Spasiteľovi.Ikonoví maliari zdôrazňovali charakteristické gesto Krista zakazujúce dotýkať sa.

Za čo by sa mala táto ikona modliť?Veriaci si musia pamätať, že jeho cieľom je napodobňovať Krista vo všetkom.Keď sa pozrieme na ikonu zmŕtvychvstania, musíme pochopiť, že sa musíme každý deň meniť a stať sa ako Spasiteľ.Jediné prikázanie ponechal ľudstvu: „Áno, milujte sa navzájom.“To je všetko, čo musí každý kresťan robiť každý deň.

Modlitba pred ikonou:

  • čistí myseľ zlých myšlienok;
  • posilňuje vo viere;
  • poskytuje pokoj;
  • pomáha nájsť umývanie života.

Modlitba napĺňa naše srdcia radosťou zo spasenia, posilňuje ducha a upokojuje.heart.Oslávenie Boha by sa malo stať zmyslom nášho pozemského života, pretože po smrti sa nachádzame v jeho príbytku - Božom kráľovstve.

Modlitba Zmŕtvychvstanie Krista pred ikonou:Videnie Kristovho zmŕtvychvstania - text modlitby s dôrazom: