Veľká noc: význam a význam hlavného pravoslávneho sviatku

Návrat ruského ľudu k viere svojich dedkov má veľký duchovný význam.Nie každý však chápe, čo sa myslí Kristovým zmŕtvychvstaním a prečo to bolo potrebné.Veril som v Krista už vo vedomom veku, ale nemohol som pochopiť skutočný význam Kristovej obete.Prečo ste museli znova zomrieť, aby ste vstali?Čo sú Veľkonočné Krista v pravoslávnej cirkvi?V článku vám poviem o význame hlavného kresťanského sviatku.Budeme cestovať do starobylého Judska, aby sme boli naplnení duchom tých čias a zažili všetky udalosti spojené so smrťou a zmŕtvychvstaním Božieho Syna.

Tajomstvá vzkriesenia z mŕtvych

Základom pravoslávnej viery je vzkriesenie Krista.Apoštoli začali kázaním o zmŕtvychvstaní začať svoju asketizmus: svedčiť o svete Božieho kráľovstva ao odpustení hriechov.Vďaka vzkrieseniu dostali všetci ľudia večný život.Preto sú Veľkonočné Krista hlavným sviatkom kresťanského sveta.To je základ, na ktorom spočíva pravoslávna viera.

Spasiteľ sveta Ježiš Kristus dobrovoľne prijal mučeníctvo za naše hriechy a tretí deň vstal z mŕtvych v novom tele a odhalil svetu zázrak Božej spásy.

Bolo to tesne pred židovským veľkonočným sviatkom, keď židovský ľud oslávilspasenie z Pánovho trestajúceho meče.Anjel smrti prešiel všetkými domami, na dverách ktorých bola krv obetného baránka.Tento sviatok sa nazýva hebrejský veľkonočný sviatok.

Ježišovo telo bolo odobraté z kríža a vložené do hrobky podľa židovských zvykov - zabalené do ľanu (plátno) a pomazané kadidlom.Jaskyňa, kde bolo pochované telo Spasiteľa, bola určená pre jedného bohatého Žida, ktorý z milosti dal pochovať Kristovo telo.Tento muž bol členom Najvyššieho židovského súdu Sanhedrínu, ale tajne navštívil Ježiša a počúval jeho učenie.

Hrob bol uzavretý ťažkým kameňom a zapečatený, pretože vodcovia židovského národa sa obávali, že by sa jeho telo mohlo ukradnúť.Kameň bol taký ťažký, že ho nemohli pohnúť ani tí najsilnejší muži.Bol to tento kameň, ktorý bol silným dôkazom Kristovho zmŕtvychvstania.Keď na tretí deň prišli študenti do jaskyne, na pohrebisku nebolo telo.Pečať bola na mieste, tiež kameň - a Kristovo telo zázračne zmizlo.

Keď anjel Pánov zostúpil z neba vo forme blesku a odtlačil kameň preč, vojaci strážiaci hrobku boli naplnení hrôzou: hrob bol prázdny.Vojaci utiekli v strachu a nechali hrobku nestráženú.Skoro v nedeľu ráno prišli do hrobky zbožné ženy, aby dokončili proces pomazania vonnými olejmi.Ich prekvapenie nevedelo žiadne hranice, keď uvideli prázdnu hrobku.Ženy cítili, že telo bolo jednoducho ukradnuté.Šli k apoštolom, aby túto udalosť nahlásili.

Kedyapoštolovia prišli k hrobu, videli telu skrútené krby.Čoskoro odišli do mesta a nechali Máriu Magdalénu smútiť nad Ježišom.Žena bola v hrobke, keď ju obaja anjeli informovali o Ježišovom vzkriesení.V tom čase Mária videla Krista vstupovať do hrobky, ale nepoznala ho.Až keď ju Kristus nazval menom, spoznala známy hlas a vrhla sa k Spasiteľovým nohám.Ježiš však zakázal dotýkať sa sám seba a povedal jej, aby išla k apoštolom a podávala správu o jeho zmŕtvychvstaní.

Svedectvo vojakov

Vojaci strážiaci hrobku išli k veľkňazom, aby im oznámili správu o zmiznutí tela.Tieto správy veľmi rozrušili vodcov židovského národa a začali prichádzať s plánom odradiť ľudí od Kristovho zmŕtvychvstania.Keď podplatili strážcov, povedali im, aby rozprávali príbeh o tom, ako Ježišovi učeníci tajne ukradli jeho telo.Bohužiaľ, vojaci verili v slovo.Preto len málo ľudí v židovskom ľude verilo v zázračné vzkriesenie Spasiteľa - Mesiáša.

Vzhľad Krista v neporušiteľnom tele

Po jeho zázračnom zmŕtvychvstaní sa Ježiš opakovane zjavil svojim učeníkom, ale prvou vecou, ​​ktorú navštívil, bola jeho matka Mária.Keď uvidela živého Syna, žena ju potešila.Keď sa Ježiš stretol so svojimi nasledovníkmi, povedal všetkým: „Raduj sa.“Je čas na veľkú radosť pre ľudí, pretože po smrti tela Ježišova duša zostúpila do pekla.Ale Ježišova duša bez hriechu získala večné spasenie a nesmrteľné telo.

Štyridsať dní sa Kristus zjavil svojim učeníkom aprikázal im.Jeho zmŕtvychvstanie bolo svedkom vyše 500 ľudí.Po štyridsiatich dňoch vstal Kristus do svojho nesmrteľného tela do neba a sľúbil, že sa vráti.Od toho pamätného dňa (Vzostup) všetci kresťania čakajú na druhý príchod svojho Spasiteľa a pozorujú svoje duše a telá v čistote a svätosti.

Ako Ježiš zasľúbil, o 10 dní neskôr, tj 50 dní po Veľkej noci, Duch Svätý zostúpil na apoštolov v podobe ohnivých jazykov.Bol to krst Duchom Svätým a vznik prvej cirkvi na zemi.Toho dňa v Krista verilo asi 3 000 ľudí.

Kde bola Ježišova duša po smrti?Išiel do pekla, kde boli duše všetkých čias.Na Veľkonočnej ikonografii vidíme, ako Ježiš vedie Adama a Evu z pekla, z ktorého začal pád.Spolu s dušami Adama a Evy oslobodil Kristus všetkých ostatných, ktorí očakávali jeho spasenie.Toto je celá podstata ukrižovania a zmŕtvychvstania - spásy ľudí.

Sväté Velikonoce

Pravoslávna cirkev každý rok oslavuje svoj hlavný sviatok, Kristovo zmŕtvychvstanie.Podľa učenia Starého zákona boli všetci hriešnici potrestaní.Ale Ježiš Kristus sa stal obetným baránkom na zmierenie hriechov ľudstva.Bola to neoceniteľná obeta, ktorú dal Boh pre všetkých hriešnikov na zemi.Ježiš porazil smrť, získal nezničiteľné telo a všetkým ukázal cestu spasenia - skrze vieru.

Každoročná veľkonočná liturgia preto začína výkrikom „Kristus vstal!“Vzkriesenie je tajné konanie Boha, jeho vôľa.Je to nepochopiteľnéľudskej mysle je čin, ktorý možno prijať iba vierou.

Po zmŕtvychvstaní Krista sa smrť považuje za dočasný sen - predpoklad. ​​

Slávnosť začína sprievodom okolo kostola, ktorý zaznie zvončekom.Týmto krokom pravoslávni kresťania pripomínajú príchod zbožných manželiek k hrobke.Potom začína ranná služba pred zamknutými dverami kostola (symbol uzavretého hrobu Pána).Po vykričaní „Krista vstal!“ Kňaz otvára dvere kostola, čo symbolizuje otvorenú hrobku.

Potom sa všetci kresťania objímajú a bozkávajú.Táto akcia sa nazýva „krstenie“.Radosť a radosť napĺňajú srdcia veriacich, pretože v sieňach Pánových našli nádej na večný život.Od tejto chvíle zostávajú dvere do ikonostázy otvorené v kostoloch týždeň, čo symbolizuje voľný prístup do Božieho kráľovstva.

Na Veľkonočnej liturgii je požehnaný arthos, špeciálne upečený chlieb, ktorý symbolizuje chlieb života.Na konci jasného týždňa sa artá rozdávajú veriacim po častiach.Veriaci až do Trinity Day nekľaknú a neklonia sa.Toto sú dni veľkej radosti, preto sú všetky modlitby čítané.V mnohých zboroch zazvonia zvony celý jasný týždeň, čo je znakom Kristovho víťazstva nad smrťou.

Nový zákon

Prečo sú maľované vajcia symbolom Veľkej noci?Pretože z vajíčka sa objaví nový život.Jasné zmŕtvychvstanie Krista je víťazstvom života nad smrťou.Vajcia sa tradične maľujúčervená farba, ktorá symbolizuje krvnú obetu Krista.Zmieril nás krvou, umyl v nej naše hriechy.Iba Boh-človek to mohol urobiť, ktorým bol Ježiš Kristus, Syn Boží.

Židia na Veľkú noc oslavujú vyslobodenie z egyptského otroctva, kresťania oslavujú oslobodenie od hriechov a smrti.

Po svojom triumfálnom zmŕtvychvstaní Ježiš ustanovil novú zmluvu medzi Bohom a ľuďmi a zrušil starú.Od tohto momentu sa každý, kto verí v Krista, stane dedičom Božieho kráľovstva a smrť nad ním nebude vládnuť.Apoštol Pavol nám hovorí o tejto udalosti:

Podľa novej zmluvy už niet trestu, Božie milosrdenstvo a láska prichádzajú samy osebe.Je to svedectvo lásky, radosti a večnej blaženosti.Presne to nám dal Spasiteľ ľudských duší, takže celý svet kresťanov je za jasného týždňa naplnený radosťou a radosťou.